Một số hình ảnh sale event của IDIGO diễn ra tại Giga Mall Thủ Đức vào thời gian từ 30/04 - 03/05/2021 vừa qua

Một số hình ảnh sale event của IDIGO diễn ra tại Giga Mall Thủ Đức vào thời gian từ 30/04 - 03/05/2021 vừa qua

📸  Một số hình ảnh sale event của IDIGO diễn ra tại Giga Mall Thủ Đức vào thời gian từ 30/04 - 03/05/2021 vừa qua