Một số hình ảnh quầy Sale Event của IDIGO diễn ra tại Lotte Mart Nha Trang từ 10/05 - 31/05/2021

Một số hình ảnh quầy Sale Event của IDIGO diễn ra tại Lotte Mart Nha Trang từ 10/05 - 31/05/2021

📸  Một số hình ảnh quầy Sale Event của IDIGO diễn ra tại Lotte Mart Nha Trang từ 10/05 - 31/05/2021